Kallelse till Eldrekrafts årsmöte 24-03-26 kl 18:00

Anmäl vi hemsidan om du vill delta, för att få en länk!

Dagordning:

1. mötets öppnande

2. val av ordförande och sekreterare för mötet

3. val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare

4. fastställande av röstlängd

5. fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

6. godkännande av dagordning

7. behandling av verksamhetsberättelse

8. ekonomisk berättelse

9. revisorernas berättelse

10. fastställande av balans- och resultaträkningar

11. fråga om ansvarsfrihet

12. Eventuella motioner och förslag från styrelsen.

13. val av ordförande på 1 år

14. val av styrelseledamöter på 2 år

15. val av styrelseledamöter på 1 år

16. val av revisorer på 1 år

17. val av valberedning om minst två personer på 1 år

18. fastställande av verksamhetsplan

19. övriga ärenden

20. Avslutning av mötet.

Den här hemsidan använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att du fortsätter att använda sidan accepterar du cookies.   Läs mer